Mir haten d’Geleeënheet e puer gutt Adressen kennen ze léieren :